header
אוגוסט
מייסד הפלמ"ח ומפקדו הראשון – הלך לעולמו.
עם התעצמותו של מפעל ההעפלה – החלו שלטונות המנדט הבריטי לגרש את המעפילים למחנות המעצר בקפריסין. את המעפילים ליוו מראשית הפרשה חברי הפלמ"ח.
בית קשת - ההיאחזות הראשונה של הפלמ"ח עלתה על הקרקע! סמל השיבולים והחרב הפך מרעיון למעשה!
אחת הפרשיות המרתקות בפלמ"ח התחוללה על אדמת אירופה החרוכה. 130 נערים ניצולי שואה הושבעו לפלמ"ח במעמד יגאל אלון והפכו מפליטים לאנשי הארץ.
עם ריבוי הפצועים והנפגעים בשורות הפלמ"ח, החליטו הבנות להקים בית מרפא. היוזמה נתקבלה באהדה רבה בקרב המוסדות – והסנטוריום הציוני הראשון הוקם!