header
מרץ
הנפת דגל הדיו באום רשרש (אילת) היתה האות לסיום בפועל של מבצע "עובדה" ושל מלחמת העצמאות כולה. למטכ"ל בתל-אביב הועבר מברק: "ליום ההגנה, י"א באדר, מגישות חטיבת הנגב פלמ"ח וחטיבת גולני את מפרץ אילת למדינת ישראל".
אוניית המעפילים "שבתאי לוז'ינסקי" הגיעה לחוף ניצנים כשעליה 823 מעפילים. כדי למנוע מהבריטים להבדיל בין המעפילים לבין התושבים, השמידו כולם את תעודותיהם ובפיהם תשובה אחידה: "אני יהודי מארץ-ישראל"!.
בבוקר ה- 17.3.48 קלט הש"י ידיעה טלפונית: שיירת נשק ערבית יצאה מביירות לחיפה. כוח של של הפלמ"ח הציב מארב מצפון לקריית-מוצקין. בפעולה נועזת הצליחו לוחמי הפלמ"ח לעצור את השיירה. על חלקם בקרב זכו עמנואל לנדאו הי"ד ואברהם אביגדורוב ב'אות הגבורה' על הצטיינותם בקרב.
בליל וינגייט גיששה את דרכה לחוף תל-אביב אוניית המעפילים. במבצע ההורדה נטלו חלק אלפי מתנדבים. במספר מקומות התפתחו תקריות ירי עם הבריטים. באחת מהן נהרגה ברכה פולד.
שלוש שיירות גדולות יצאו להעביר אספקה לאזרחים הנצורים: שיירת חולדה לירושלים, שיירת נבי דניאל לגוש עציון והשיירה לקיבוץ יחיעם. משימתן לא הושלמה. 73 לוחמים נפלו במה שלימים נודע בשם "משבר השיירות".