header
מלחמת העצמאות
"מסע" הפלמ"ח מסתיים בקרבות מלחמת העצמאות. קבוצת המבקרים יושבת ב"משלט" שהוקם על גבי במה מסתובבת. אירועי המלחמה נפרשים בתצוגה אורקולית חוויתית שנערכת במישורים אחדים, בהיקף צפייה של מעגל שלם.
המעגל מעניק למבקר את תחושת המלחמה הארוכה בתולדות ישראל, שהקיפה את התושבים ואת הלוחמים. בתוך תיאור המלחמה משולב סיפורם של חברי הקבוצה, שכמה מהם נפלו במהלכה.