header
גיוס ואימונים
על רקע רחוב תל-אביבי בתחילת שנות הארבעים, מתוארים האירועים והאווירה בארץ, שהביאו להקמת הפלמ"ח. התמונה הבאה, המתרחשת בחורשה שבה נאספים לראשונה חברי הקבוצה, ממחישה את הסיפור. אנשי הקבוצה הם צעירים שהתגייסו לפלמ"ח, ואותם מלווה המבקר במהלך ה"מסע".
לאחר הגיוס, מגיעים חברי הקבוצה למחנה אימונים. בצד עבודתם בקיבוץ, הם עוברים גם אימונים צבאיים.

מסע במדבר, מלווה ב"משמעת מים", מהווה חלק חשוב בהכשרתם לטיפוח המשמעת העצמית וכושר ההישרדות. לאחר מכן נשלח חלק מחברי הקבוצה להמשך הכשרתו הצבאית וליחידות המיוחדות של הפלמ"ח. לאחר שנה - בתמונה המתרחשת בתוך מערה - נפגשים חברי הקבוצה ומספרים את סיפור היחידות המיוחדות: המחלקה הערבית, (ה"מסתערבים").
המחלקה הגרמנית, הצנחנים, הפל-ים, מחלקת הטיס, והחבלנים.