header
מאבק נגד הבריטים וסיפור עליה ב'
עם סיום מלחמת העולם השנייה, מופנים מאמצי הפלמ"ח למאבק נגד השלטון הבריטי ולהעלאת ניצולי השואה לארץ. התצוגה פותחת בתיאור המבצעים הצבאיים נגד הבריטים במסגרת "תנועת המרי", וממשיכה ל"סליק" (מחבוא נשק בלתי חוקי), אחד מני רבים שצבר ארגון ה"הגנה" בסתר. התמונה הבאה מתרחשת במחנה מעצר שבו נכלאו חברי פלמ"ח.

שם הם פוגשים באנשי אצ"ל ולח"י ומתפתח ויכוח המבטא את חילוקי הדעות בין ה"הגנה" לארגונים הפורשים. סיפור ההעפלה - העליה הבלתי חוקית לרבות ארגון הפליטים והבאתם לארץ, מסופר בהמחזה דרמטית, המתרחשת בבטנה של ספינת מעפילים העושה דרכה ארצה ונתפסת ע"י משחתת בריטית. בסיום נראים מחנות המעצר בקפריסין, אליהם גורשו המעפילים לאחר היתפסם.
בערב הכ"ט בנובמבר, נפגשים חברי הקבוצה בפעם האחרונה לפני המלחמה ומאזינים למהלך ההצבעה באו"ם.