דלג לתפריט הראשי (מקש קיצור n) דלג לתוכן הדף (מקש קיצור s) דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)

תקנון העמותה

תקנון מעודכן לפי אישור רשם העמותות מיום 21.9.2003

עמותת דור הפלמ"ח הוקמה ב-18.1.1984 על ידי חברי הפלמ"ח בהשראתו ובהנחייתו של יגאל אלון - מפקד הפלמ"ח בשנות המאבק והמרי ובמלחמת העצמאות - כדי לשמר ולהנחיל את מורשת הפלמ"ח - הכוח הארצי המגויס של ארגון ה"הגנה", צבא המדינה בדרך, שהיה לצבא הגנה לישראל - צה"ל, וכדי להציב יד ללוחמי הפלמ"ח שנפלו במערכות תקומת ישראל.

 1. פרק א' - מטרות העמותה
  שם העמותה: דור הפלמ"ח - עמותה
  מטרות העמותה: לפעול בכל תחום להנחלת מורשת הפלמ"ח, כדלהלן:
  א. לבנות את בית הפלמ"ח, אשר יכיל:
  (1) מוזיאון לתולדות הפלמ"ח ומורשתו, מבצעיו, ערכיו וייחודו.
  (2) אולם זיכרון להנצחת 1187 חללי הפלמ"ח שנפלו במערכה על הקמת המדינה ובמלחמת העצמאות.
  (3) ארכיון של מסמכים, תמונות, תעודות, אמצעי לחימה וממצאים שונים הקשורים בפלמ"ח.
  (4) מקום לימוד ומחקר, ספריה וחדרי עיון לתלמידים, סטודנטים, חוקרים ואתרים, שיתעניינו בתולדות הפלמ"ח, שורשיו ותקופתו, בזיקה אל ארגון האם - ה"הגנה".
  (5) מקומות להתכנסות ומפגשים של חברים, קבוצות ויחידות מקרב אנשי הפלמ"ח ובני משפחותיהם ושוחרי מורשתו.
  ב. העמותה תיזום, למימוש מטרותיה וללא כוונת רווח, הוצאה לאור והפצת ספרים, חוברות, תקליטורי מחשב, קלטות, סרטים ופרסומים אחרים בנושאי תולדות הפלמ"ח ותקופתו, לוחמיו ומפקדיו, מבצעיו, הישגיו, ערכיו וייחודו.
  ג. העמותה תשקוד על הכנת סגל מרצים ומספרים, שיוכשרו להופיע לפני תלמידים, נוער וקהל אחר, בנושא הפלמ"ח ומבצעיו, ותעמיד לרשותם חומר עיוני, אמצעי המחשה ועזרים מתאימים לצורך פעולות אלה.
  ד. העמותה תיזום ותבצע מפעל תיעודי, תקיים ראיונות בהקלטה ו/או בכתב ו/או בצילום של אנשים בעמותה ומחוצה לה, שלעדותם נודע ערך תיעודי והיסטורי, הקשורים לפעילות הפלמ"ח.
  ה. העמותה תיזום ותארגן מחקרים, ימי עיון, מפגשים, כנסים וצעדות בנתיבי פלמ"ח הקשורים במטרות העמותה ובחבריה. העמותה תפעל לקשר ושיתוף עם מוסדות מחקר אקדמיים ואחרים בנושאים הנ"ל ותעודד תלמידים, סטודנטים ואחרים, לעשות עבודות ומחקרים בתחומים הקשורים במטרותיה. העמותה תיזום ותבצע הצבת ציוני זיכרון ברחבי הארץ, במקומות שבהם נערכו קרבות מכריעים ומבצעים חשובים של יחידות הפלמ"ח, לרבות ציוני הזיכרון וחלקות הקבורה של חללי הפלמ"ח, וכן תשקוד על אחזקתם הראויה באמצעות הגופים המוקדים על כך.
  ו. העמותה תקפיד על כך שהשימוש בסמל הפלמ"ח ובשמו יהיה נאות והולם את מורשת הפלמ"ח.

 2. פרק ב' - חברות בעמותה
  חברי העמותה יהיו אנשי פלמ"ח הרשומים בעמותה כחברים ואלה אשר יתקבלו כחברים בעמותה בהתאם לתקנון זה:
  א. כל מי שהיה פלמ"ח בשנות קיומו, מ-18 במאי 1941 ועד 10 במארס 1949.
  ב. בני משפחה של חברי הפלמ"ח ומשפחות חלליו.

 3. פרק ג' - זכויות וחובות של חבר
  א. חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה לאחר מילוי חובותיו, לרבות תשלום דמי חבר.
  ב. חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
  ג. ההנהלה, באישור האסיפה הכללית, רשאית לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על כל החברים.

 4. פרק ד' - פקיעת חברות בעמותה
  א. החברות בעמותה פוקעת:
  (1) במות חבר.
  (2) בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן להנהלה 30 יום מראש.
  (3) בהוצאתו מן העמותה.
  ב. האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת ההנהלה, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:
  (1) החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.
  (2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.
  (3) החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.
  (4) החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
  ג. לא תציע ההנהלה לאסיפה הכללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניה, ולא תציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה ב1, ב2 או ב3 אלא לאחר שהתרתה בחבר ונתנה לו זמן סביר לתיקון המעוות.

 5. האסיפה הכללית
  א. האסיפה הכללית תתקיים אחת לשנה במועד ובמקום אשר ייקבעו על ידי ההנהלה.
  ב. הזמנה - אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לפחות 10 ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר-יום לאסיפה.
  ג. תפקידי האסיפה - לאסיפה כללית רגילה יימסרו דינים וחשבונות על פעולות ההנהלה, המועצה וועדותיהם ועל פעולות ועדת הביקורת. האסיפה תידון בהם ובדוחות הכספיים שיוגשו ע"י ההנהלה ותחליט על אישורם. האסיפה הכללית תבחר במועצת העמותה ומתוכה בחברי ההנהלה, ובוועדת ביקורת ותבחר רואה חשבון לעמותה.
  ד. מניין -
  (1) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות 100 חברי העמותה, בהם לפחות 10 חברי מועצה, לרבות מינימום 3 חברי הנהלה; היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך לקיים את דיוניה ולקבל החלטות אף אם במהלכה פחת מספר הנוכחים.
  (2) לא נתכנס המניין האמור בתוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, תקויים האסיפה, והנוכחים יהיו רשאים לדון ולהחליט, יחיה מספרם אשר יהיה.
  ה. יו"ר ומזכיר -
  האסיפה הכללית תבחר, מקרב חברי העמותה, יושב-ראש ומזכיר לאסיפה.
  ו. החלטות -
  החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.
  ז. פרוטוקול - מזכיר האסיפה הכללית ירשום את פרוטוקול האסיפה.

 6. המועצה
  א. מועצת העמותה תיבחר באסיפה הכללית.
  ב. חברי המועצה יבחרו לתקופת כהונה של 3 שנים. חברי המועצה היוצאת יוכלו להיבחר למועצה החדשה.
  ג. בחירת המועצה - תיעשה באסיפה הכללית שבה יהיו רשאים ההנהלה והחברים להציע את מועדיהם ובלבד שכל חברי המועצה יהיו חברי העמותה המתגוררים דרך קבע במדינת ישראל.
  ד. מספר חברי המועצה לא יפחת משמונה עשר, כולל חברי ההנהלה, אולם לא יעלה על שישים. על ההנהלה לדאוג למילוי מקום (זמני, עד לקיום בחירות חדשות) במקום חברי מועצה שנמנע מהם המשך פעילות שוטפת.
  ה. תפקידי המועצה:
  1. הכוונת הנהלת העמותה בפעילותה בנושאים התכניים, הייעודיים והתפעוליים.
  2. קבלת דיווח שוטף על פעיליות, תקציבים ומאזנים של העמותה וכן בקרה על תפקודה.
  3. להביא בפני האסיפה הכללית את המלצותיה.
  ו. נהלים:
  1. המועצה תזומן על ידי ההנהלה לפחות ארבע פעמים בשנה באופן רגיל ובמקרה הצורך תזומן לישיבות נוספות.
  2. מכתב הזימון לישיבות יישלח לפחות עשרה ימים לפני כינוסה ויכלול את סדר היום.
  3. מניין חברי המועצה הרשאים לדון ולהחליט בישיבה שזומנה, יהיה לפחות 10 משתתפים, בהם לפחות שני חברי הנהלה.
  4. בראשית כל ישיבה תבחר המועצה, יו"ר לניהול הישיבה ומזכיר אחראי לרישום הפרוטוקול שיופץ ע"י ההנהלה לכל חברי המועצה.
  5. החלטות המועצה יתקבלו ברוב של המצביעים הנוכחים. היו הקולות שקולים, רשאי יו"ר הישיבה להכריע.

 7. ההנהלה
  א. מספר החברים - מספר חברי ההנהלה ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות מחמישה.
  ב. תקופת הכהונה -
  (1) ההנהלה תיבחר על ידי המועצה, מקרב חבריה, לתקופת כהונה של 3 שנים; ההנהלה תבחר מתוכה את יו"ר העמותה; חבר ההנהלה היוצאת יכול להיבחר להנהלה החדשה
  (2) חבר ההנהלה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב להנהלה; חבר הנהלה יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.
  ג. השלמת ההנהלה -
  (1) נתפנה מקומו של חבר הנהלה, רשאים הנותרים למנות תחתיו חבר אחר של המועצה לכהן כחבר הנהלה בתיאום עם המועצה עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד מינוי כזה רשאים הנותרים להמשיך לפעול כהנהלה.
  (2) חבר ההנחלה שנבצר ממנו זמנית למלא תפקידיו, רשאים הנותרים למנות במקומו חבר מועצה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.
  ד. ישיבות ההנהלה - ההנהלה תסדיר את מועד ישיבותיה, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.
  ה. החלטות - החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים - לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי ההנהלה פה אחד יכולה להתקבל גם שלא בישיבת ההנהלה.
  ו. פרוטוקול - ההנהלה תרשום פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה.
  ז. זכות הייצוג - ההנהלה רשאית להסמיך שניים או יותר מחבריה לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהם בתחום סמכותה.
  ח. ועדות - ההנהלה תמנה ועדות לליבון ולביצוע מטלות בהתאם לצרכים ותיידע את המועצה על כך. בכל ועדה תיוצג ההנהלה במספר חברים שלא יעלה על שליש מכלל חברי הועדה.
  על ההנהלה למנות לפחות:
  1. ועדה שתפעל בשיתוף מנהלת בית הפלמ"ח לטיפוח ושמירה על אופיו של הבית ברוח מורשת הפלמ"ח וערכיו.
  2. ועדה לטיפוח והרחבת הקשר עם חברי הפלמ"ח ובני משפחותיהם ולשילובם בפעילות העמותה.

 8. ועדת הביקורת
  א. תפקידי הועדה
  1. ועדת הביקורת אחראית לבדיקת דרכי ניהול העמותה וענייניה הכספיים והכלליים. הועדה תדווח לאסיפה הכללית על ממצאי הביקורת, המסקנות וההמלצות ותביאם לאישור האסיפה הכללית.
  2. תנתח את הממצאים ותגיש דו"חות ביקורת והמלצות להנהלה ולאסיפה הכללית.
  3. תעקוב אחר יישום ההמלצות.
  ב. בחירת הוועדה
  וועדת הביקורת תיבחר באסיפה הכללית מתוך חברי המועצה ומספר חבריה לא יפחת משלושה. יו"ר הוועדה ייבחר על ידי חברי הוועדה, מבין חבריה.
  ג. תקופת הכהונה
  1. תקופת כהונתה של וועדת הביקורת תהיה 3 שנים. חבר הוועדה היוצאת יכול להיבהר ליועדה החדשה.
  2. חבר הוועדה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על-ידי הודעה בכתב לוועדה. חבר הוועדה יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.
  ד. השלמת הוועדה
  1. נתפנה מקומו של חבר הוועדה, רשאים הנותרים למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הוועדה עד האסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים להמשיך לפעול כוועדת הביקורת.
  2. חבר הוועדה שנבצר ממנו זמנית למלא תפקידיו, רשאים הנותרים למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שיחזור למלא תפקידיו.
  ה. נוהלי עבודה
  1. נוהלי עבודת הוועדה יקבעו ע"י יו"ר הוועדה.
  2. יירשם פרוטוקול מכל ישיבות הוועדה.
 9. אמצעים להשגת המטרות
  העמותה תהיה רשאית לבצע כל פעולה הדרושה להשגת מטרותיה, כלהלן:
  א. לגבות דמי חברות ומיסים מחבריה בסכומים שייקבעו על ידי מוסדות העמותה.
  ב. לקבל תרומות הן במזומנים והן בנכסים מאנשים ומוסדות בארץ ובחו"ל.
  ג. להשקיע את כספי העמותה בניירות ערך או בהשקעות אחרות, כפי שהעמותה תמצא לנכון.
  ד. לרכוש נכסים, לרבות נכסי דלא ניידי, שיהיו דרושים לצורכי העמותה לשם הגשמת מטרותיה.
  ה. להתאגד או להתקשר עם כל גוף אחר לשם השגת כל אחת ממטרות העמותה.
  ו. ללוות כספים בהתאם לחוק העמותות.

 10. נכסים למקרה פרוק
  העברת נכסים עודפים - פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת אשר תאמץ את מטרות העמותה.

 11. שיתוף פעולה
  העמותה תשתף פעולה עם גופים המשיקים בפעילותם למטרותיה, בהם ארגון חברי ה"הגנה", המרכז לחקר כח המגן - "הגנה" ע"ש ישראל גלילי, האגודה למתן פרס לספרות צבאית ע"ש אלוף יצחק שדה ו"מורשת אלון" - הפרס למעשה מופת חלוצי ע"ש יגאל אלון, עמותת אוהלי פלמ"ח, אגף המוזיאונים וארכיון צה"ל במשרד הביטחון.